Maximabrug komt er!

De kogel is door de kerk. Donderdag 29 maart jl. werd in de gemeenteraadsvergadering te Rijnwoude met 14 stemmen vr en 2 tegen het sein op groen gezet voor de realisatie van de Maximabrug. Diezelfde avond stemde ook de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in met de plannen voor de brug.

Al jaren wordt er over dit thema gedebatteerd, maar naar het schijnt.. nee: er is nu een besluit genomen! Hoogstwaarschijnlijk heeft de langere vorstperiode van deze winter daarvoor gezorgd, want men is niet over n nacht ijs gegaan! Of de nu gekozen uitvoering ook het verstandigste besluit is, zal op termijn nog moeten blijken.

Onder de bewoners van Koudekerk vreesde men dat men opnieuw een naam moest bedenken voor de nieuwe oeververbinding. Waarom? Wel: bij de eerste, prille geruchten gonsde er in de wandelgangen: De Beatrixbrug komt er... Daarna kwam de Maximabrug in beeld. Toch duurde dit eindeloos... er zelfs werd gefluisterd: Nog even geduld: straks komt er een Amaliabrug... Gelukkig blijkt dit nu niet nodig te zijn

Jarenlang heeft de kern van Koudekerk aan den Rijn en de aangrenzende Gnephoek overlast van veel (vracht)verkeer, dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties. De Maximabrug ontsluit het bedrijventerrein Hoogewaard voor zwaar verkeer, zodat dat niet langer de omgeving van de Koudekerkse brug verstopt. Ook wordt de nieuwe woonwijk Rijnpark in Koudekerk aan den Rijn beter bereikbaar. Rijnpark is een woningbouwproject op het voormalige terrein van Bos Beton, gelegen tussen de woonkern en het industriegebied van Koudekerk aan den Rijn. Hier worden in totaal 800 woningen gerealiseerd. Hoewel de noodzaak van een rondweg rond Alphen aan den Rijn nog niet voor iedereen een uitgemaakte zaak is, kn de Maximabrug in de toekomst een schakel worden in de voltooiing van deze rondweg: het biedt het verkeer een nieuwe route buiten de stadskern om.

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude gaan nu aan de slag met de voorbereiding, planning en realisatie van de Maximabrug over de Oude Rijn. De brug is belangrijk voor beide gemeenten om de leefkwaliteit en bereikbaarheid voor de inwoners te verbeteren. Met name voor de fietsers zal dit ook een verademing worden.

Uit de grijze gemeente archieven...

Waarom hebben we deze brug nodig?
De Maximabrug is in eerste instantie nodig om de verkeerssituatie in Koudekerk aan den Rijn te verbeteren. Zwaar verkeer van en naar het bedrijventerrein Hoogewaard verstopt dan niet langer de omgeving van de Koudekerkse brug. In de toekomst kan de brug een schakel van de Alphense rondweg vormen, die verkeer een aantrekkelijkere route buiten de stadskern om biedt en daarmee de wegen binnen de stad aanzienlijk ontlast.


En als de nood het hoogst is / was, werd de Oude Rijn "geblokkeerd" door deze innovatieve vinding...


...een Koudekerks hoogstandje... een knap staaltje van techniek!

Welke locatie is er gekozen?
In november 2010 werden aan de bewoners en andere betrokkenen de vijf mogelijke locaties voor de Maximabrug gepresenteerd. Deze locaties zijn mede door bewoners tot stand gekomen. In maart en april 2011 hebben de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn en Rijnwoude een keuze gemaakt voor twee varianten (zie de foto hieronder).


siuatieschets / locatie

Locatie 1 ligt in het verlengde van de Vennootsweg op de zuidoever. Voor de afwikkeling van het verkeer aan de noordzijde van de Oude Rijn waren twee subvarianten: 1A en 1B. Locatie 2 ligt ter hoogte van het voormalige bedrijf Agrifirm op de noordoever. Deze tweede locatie werd door de gemeenteraden gekozen tot voorkeurslocatie.

De laatste maanden zijn verschillende onderzoeken gedaan naar onder andere de milieueffecten, de financin, de landschappelijke inpasbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit. Tevens is in samenspraak met de klankbordgroep Landlustweg onderzocht op welke manier en waar een doorkruising van de Landlustweg vormgegeven zou kunnen worden. Bij locatie 2 en locatie 1B zou een dergelijke doorkruising noodzakelijk zijn om de brug aan te sluiten op de bestaande wegenstructuur op de noordoever. Iedereen is de mogelijkheid geboden om op verschillende momenten in het proces zijn zienswijzen in te dienen. In januari 2012 werd het rapport gepresenteerd.

Gebaseerd op alle studies hebben de beide colleges van Burgemeester en Wethouders locatie 1A als meest geschikte locatie gekenmerkt. Op 7 februari 2012 hebben ze deze voorkeurslocatie bekend gemaakt. In de Raadsvergaderingen van 29 maart 2012 werd de definitieve keuze gemaakt: inderdaad, locatie 1A.


De locatie, gezien vanaf de Noordzijde; (de opslagloodsen van Houthandel Sprey).


De locatie, gezien vanaf het fietspad, langs de Gnephoek - noordwaarts - richting Woubrugge.


Waarom werd voor locatie 1A gekozen?
Uit de verschillende onderzoeken blijkt dat van alle varianten locatie 1A op de lange termijn het minst belastend voor het milieu en het landschap is. Daarnaast kost deze variant het minste, circa 48 miljoen Euro. Bovendien wordt met deze keuze de doorkruising van de Landlustweg vermeden.


De locatie, gezien vanaf de zuidzijde. Aan de overkant loopt het fietspad langs de Gnephoek; in de verte ligt Woubrugge.


Kan alle zware industrie niet simpel verplaatst worden naar de Rijnhaven? In dit geval kan worden volstaan met een veel bescheidener, of zelfs helemaal geen, brug.
De provincie wil niet meewerken aan verplaatsing van de Rijnhaven. Daarbij komt nog dat deze optie erg duur is.

Een smallere brug (2x1-rijstroken) belast het landschap veel minder. Een brug met 2x2 rijstroken is voor het Koudekerkse verkeer niet noodzakelijk.
Het is juist dat voor het Koudekerkse verkeer een brug met 2x1- rijstroken voldoende is. De Maximabrug kan in de toekomst echter deel gaan uitmaken van de westelijke rondweg om Alphen aan den Rijn. Voor Alphen aan den Rijn is het een harde voorwaarde dat deze rondweg op termijn wordt gerealiseerd. Volgens de berekeningen genereert de aansluiting op de Burgemeester Bruins Slotsingel en de rondweg meer verkeer, waardoor de brug met 2x2-rijstroken uitgevoerd moet worden.

Is een smallere brug niet veel goedkoper?
De Maximabrug eerst uitvoeren met 2x1-rijstroken en deze dan later verbreden tot 2x2-rijstroken heeft hogere kosten tot gevolg. De kosten van een brug met 2x1- rijstroken liggen aanvankelijk circa 3,2 miljoen lager dan een brug met 2x2-rijstroken. Echter, de kosten om vervolgens diezelfde brug uit te breiden tot een brug met 2x2-rijstroken, bedragen circa 9 miljoen. Per saldo is gefaseerd verbreden circa 5,8 miljoen duurder dan in n keer realiseren.

Zal met het oog op de te verwachten krimp de ontwikkeling van de Gnephoek nog wel nodig zijn? Is, in het verlengde daarvan, de Maximabrug dan nog wel echt nodig?
De Maximabrug vormt een onderdeel van de toekomstige Alphense rondweg die de verkeers- en leefbaarheidsproblematiek in Alphen aan den Rijn zou moeten oplossen. De brug staat los van de ontwikkeling van de Gnephoek. Vanuit de structuurvisie wordt duidelijk gesteld dat bouwen in de Gnephoek tot 2020 helemaal niet aan de orde is.

Biedt de brug vooral voordelen voor Koudekerk aan den Rijn en in eerste instantie niet voor Alphen aan den Rijn?
De brug is primair noodzakelijk om de verkeerssituatie in Koudekerk aan den Rijn te verbeteren. Wanneer het vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein Hoogewaard de Maximabrug kan gebruiken, wordt la minute de Koudekerkse brug niet meer geblokkeerd. Op langere termijn kan de brug een onderdeel van de Alphense rondweg vormen, die voor het (vracht)verkeer een aantrekkelijkere route biedt buiten de stadskern om. Dit geeft ook de fietsers een veiliger gevoel. De Eisenhowerlaan is in de loop der jaren een drukke verkeersader geworden. Dit heeft als direct gevolg dat Koudekerk aan den Rijn overlast van sluipverkeer uit Alphen aan den Rijn ondervindt. Daarom biedt op de korte termijn de brug met name voordelen voor Koudekerk aan den Rijn. In de toekomst profiteert ook Alphen aan den Rijn van de brug.

Hoeveel rijbanen krijgt de brug? Ook voor fietsers en voetgangers?
De brug krijgt 2x2-rijbanen voor auto's, alsmede voorzieningen voor fietsers en voetgangers.

Wie gaat de brug beheren?
Dit wordt nog in overleg tussen de gemeenten en de provincie bepaald.

Overall-planning

In onderstaande planning staat in hoofdlijnen wat er in de komende maanden moet gebeuren. In de planning wordt uitgegaan van de maximale termijnen; dit omdat de gemeenten afhankelijk zijn van de beroeps- en bezwaarprocedures. De Maximabrug valt onder de crisis- en herstelwet; dat betekent dat er sprake is van versnelde en minder beroepsmogelijkheden.

De headlines:

Wat Wanneer
Besluit realisatie Maximabrug 29 maart 2012
Start voorontwerp bestemmingsplan en aanbestedingsprocedures april / mei 2012
Inspraak ontwerp bestemmingsplan november / december 2012
Vaststelling bestemmingsplan maart / april 2013
Start bouw Maximabrug tweede helft 2014
Maximabrug wordt in gebruik genomen eerste helft 2016


Wij - als Fietsersbond - zien o.a. aan de noordzijde van de brug nog problemen. Wat op de ontwerptekening bijvoorbeeld niet goed is weer gegeven, c.q. in detail is uitgewerkt, is een veilige oversteek voor de (brom)fietsers. We nemen aan dat zich over dit detail nog een constructeur moet buigen. Tegelijkertijd kan de oversteek voor de (brom)fietsers worden meegenomen, welke uit de Landlustweg komen en de Gnephoek moeten oversteken. Dit is (nog steeds) een zeer onoverzichtelijke en gevaarlijke oversteek. De Landlustweg wordt dagelijks gebruikt door vele scholieren. We willen hierover graag ons steentje bijdragen en hebben ons daarom al bij de betreffende gemeenten gemeld.


Laatste wijziging, 29 januari 2014 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn