Fietsersbond teleurgesteld over plannen N207

De N207 ten noorden van Alphen aan den Rijn wordt de komende jaren grondig aangepast. Zo krijgen automobilisten op een deel van de weg 2x2 banen tot hun beschikking. Ook voor fietsers valt er echter het nodige te verbeteren, bijvoorbeeld een fietstunneltje onder de Kruisweg. Helaas staan de gemeente Kaag en Braassem en de provincie Zuid-Holland niet open voor onze suggesties.


Het stuk van de N207 dat wordt aangepast, met de verschillende trajectdelen in verschillende kleuren.

Op 7 februari 2012, nog voor de formele inspraakprocedure, heeft de Fietsersbond zijn visie ingediend op de Nota van Uitgangspunten, Bestemmingsplan N207. Deze nota is opgesteld voor de verbreding van de N207, waarbij tevens busbanen tussen de Kruisweg en de Drechtbrug worden aangelegd. Deze eerste visie van ons zal worden meegenomen in het voorontwerp bestemmingsplan. De Nota van Beantwoording zal zo ongeveer na de zomer gereed zijn, waarna de Fietsersbond zijn officiele zienswijze kan indienen. De Fietsersbond staat niet negatief tegenover de gepresenteerde plannen, maar wil graag enkele verbeteringen voor het fietsverkeer aan geven.

Trajectdeel 2 en 3.

De Fietsersbond pleit voor een fietstunneltje onder de N446, bij de Kruisweg, dus daar waar trajectdeel 2 eindigt en trajectdeel 3 begint. Dit tunneltje is van groot belang voor de veiligheid van de vele schoolgaande kinderen vanuit Rijnsaterwoude en Leimuiden naar Alphen aan den Rijn v.v. In zijn Fietsknelpuntennota 2011 voor de gemeente Kaag en Braassem heeft de Fietsersbond hier op blz 21 ook al op gewezen. Tevens stelt de Fietsersbond dat hier bij de bushaltes ter plaatse te weinig goede fietsenrekken staan, zodat er vaak fietsen worden vastgezet aan de leuning van de fietstunnel onder de N207 naar Ter Aar.

Trajectdeel 3 en 4.

Aan het einde van trajectdeel 3 wijkt de N207 af van de Herenweg en vanaf het punt van afwijken tot de brug over de Leidse Vaart zou de Fietsersbond graag zien dat hier aan weerszijden van de Herenweg een gescheiden fietspad wordt aangelegd. Het snelverkeer en het langzame verkeer mengen zich hier immers op dit smalle stukje weg. Tevens wordt zo een veilige aansluiting voor fietsers gecreeerd vanaf de Herenweg naar de Woudsedijk-Zuid in westelijke en in oostelijke richting.

Trajectdeel 3 en 4.

Op pagina 11 van de Nota van Uitgangspunten staat aangegeven dat de stuurgroep zal zien hoe men om moet gaan met de verbinding bij de Leidse Vaart tussen trajectdeel 3 en 4. Onder de N207 ligt aan de noordzijde en aan de zuidzijde van de Leidse Vaart ter plekke een tunneltje. Kiest men voor het tunneltje aan de noordzijde van de Leidse Vaart als gewenste verbinding tussen traject 3 en 4 dan kunnen fietsers de brug van de Leidse Vaart over, rechtsaf slaan het Visschers Pad op (overleg met de bewoners aldaar !), door het tunneltje en zo naar de nieuwe parallelweg oostelijk van de N207. Zou men kiezen voor het tunneltje aan de zuidzijde van de Leidse Vaart dan is een tweede (fiets) brug nodig over de Leidse vaart en wel oostelijk van de N207.

Trajectdeel 4.

In zijn Fietsknelpuntennota 2011 voor de gemeente Kaag en Braassem vraagt de Fietsersbond op blz 21 aandacht voor de route van Rijnsaterwoude naar Langeraar. Het tunneltje in deze route onder de N207 moet beschikbaar blijven voor fietsverkeer en bestemmingsverkeer. Een directe aansluiting c.q. afslag vanaf de N207 naar de Kerkweg en de Woudsedijk-Noord is ongewenst. Dit jaar gaat Hoogheemraadschap Rijnland de kade Woudsedijk-Noord van de Wassenaarsche Polder verbeteren. Indien de provincie het verwaarloosde fietspad op de Woudsedijk-Noord naar Langeraar ook meteen zou opknappen dan ontstaat er een prachtige fietsontsluiting voor onze gemeente naar de Langeraarse Plassen. Zie ook de Nota Recreatie en Toerisme van 2 november 2009 van de gemeente Kaag en Braassem.

Trajectdeel 4

De fietser langs de nieuwe oostelijke parallelweg van de N207 komt uiteindelijk bij de rotonde van de Vriezenweg en kan hier de onveilige Vriezenweg of de onveilige Heiligegeestlaan kiezen. Beter is het om de nieuwe oostelijk parallelweg langs de N207 meteen door te trekken langs de N207 tot Vriezekoop-Zuid zodat fietsers direct toegang krijgen naar Leimuiden en naar Bilderdam. Indien de oostelijke parallelweg niet wordt doorgetrokken (Trajectdeel 4) naar Vriezekoop-Zuid dan heeft het ook geen nut om de verbinding tussen trajectdeel 3 en 4 voor fietsers op te waarderen. De route door Rijnsaterwoude langs de Willem van der Veldenweg is niet ideaal, maar voldoet immers wel.

Ten slotte

Het resultaat van onze aanbevelingen zal een snelle en veilige fietsroute opleveren vanaf Alphen aan den Rijn rechtstreeks naar Leimuiden v.v. Bovendien zullen Woubrugge via de Kruisweg, Rijnsaterwoude via de Kerkweg, Langeraar via de Woudsedijk-Noord en Bilderdam via Vriezekoop-Zuid goed bereikbaar zijn voor fietsers. Onze aanbevelingen kunnen wellicht een aanzet zijn tot de realisatie van een nieuwe FIETSSNELWEG van Alphen aan den Rijn naar Schiphol. Verder overleg met de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland is dan nodig. Een veilige fietsroute langs de N207 is niet minder belangrijk dan een snelle verbinding voor autoverkeer van Alphen aan den Rijn naar Schiphol. Met name het tunneltje onder de N446 bij de Kruisweg en de beide gescheiden fietspaden op het gedeelte waar de Herenweg en N207 van elkaar wijken tot aan de brug over de Leidse Vaart verdienen de volle aandacht van gemeente en provincie.

Formele inspraak

Eind juli 2013 hebben we onze suggesties verwoord in een formele reactie op het nieuwe bestemmingsplan, dat nodig is voor de reconstructie. Helaas heeft dat weinig opgeleverd, want...

Fietsersbond teleurgesteld over plannen N207

(persbericht, d.d. 25 januari 2014)
De N207 tussen Alphen aan den Rijn en Leimuiden wordt de komende jaren grondig aangepast. De Fietsersbond afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken had gehoopt dat de plannen ook voor fietsers de nodige verbeteringen zouden brengen. Hiervoor heeft de Fietsersbond diverse suggesties gedaan. De Fietsersbond is teleurgesteld dat geen van deze suggesties in de plannen wordt overgenomen.

De Fietsersbond heeft met name gepleit voor de aanleg van een fietstunneltje onder de Kruisweg (de N446). Deze tunnel staat al langer op de verlanglijst van de fietsers. Tellingen van de Fietsersbond wijzen uit dat een grote meerderheid van het fietsverkeer op deze drukke kruising in Noord-Zuid en omgekeerde richting plaatvindt. Dat betekent dat fietsers, waaronder veel schoolgaande jeugd, deze drukke weg ook straks moeten oversteken. Deze oversteek met verkeerslichten zorgt voor wachttijd voor de fietsers, maar ook voor het overige wegverkeer op zowel N207 als de Kruisweg. Een fietstunnel zou daarbij de veilgheid van de kruising verbeteren. Aangezien het kruispunt op de schop gaat, zou de aanleg van een tunneltje in de uitvoering meegenomen kunnen worden.

Naast de vurig gewenste tunnel onder de Kruisweg heeft de Fietsersbond tevens gepleit voor vrijliggende fietspaden langs de N207 en langs de Herenweg / Willem van der Veldenweg tussen Rijnsaterswoude en Leimuiden. Maar ook voor deze wens vindt de Fietsersbond bij de gemeente Kaag en Braassem en de provincie geen gehoor. Er wordt onvoldoende prioriteit gegeven aan de veiligheid voor fietsers, vindt de Fietsersbond.


Laatste wijziging, 28 januari 2014 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn