Fietsersbond niet blij met terrassen op straat

De Fietsersbond is ongelukkig met de trend onder horeca-ondernemingen om fietsroutes te blokkeren met een terras. We voeren gericht actie om hier iets aan te doen. De gemeente Alphen aan den Rijn werkte echter lange tijd niet mee. Zij stond bewust toe dat regels overtreden werden. Sinds september 2012 zijn er nieuwe (soepeler...) regels. Na een verzoek van de Fietsersbond heeft de gemeente in december 2013 handhavend opgetreden.

(aangepast, 3 januari 2014)

Een van de knelpunten in de Top 10 van onze knelpuntennota voor Alphen aan den Rijn is de Hoge Zijde van het centrum van Alphen aan den Rijn. Het gaat hierbij niet alleen om de onoverzichtelijke situatie op het Rijnplein, maar ook om de terrassen en reclameborden in de Julianastraat. Hierdoor wordt de doorgang voor fietsers en voetgangers op bepaalde punten erg smal. Ook voor hulpdiensten kan dit lastig zijn. Op een drukke winkeldag of uitgaansavond kom je er maar met moeite door.


Fietsers en voetgangers moeten uitwijken voor de terrassen in de Julianastraat, die tot ver over de helft van de straat staan. Ze dienen elkaar in de smalle doorgang te passeren. Aan de rechterkant zijn te zien het terras van (destijds) Choices, met daarachter het terras van Alle Hens.

Belangrijk voorbeeld hiervan is het terras van Alle Hens. Dat is ruim vier meter breed, en loopt van de muur van het pand tot bijna aan de regengoot in het midden van de straat. Zomer en winter, dag en nacht. Voor fietsers in noordelijke richting betekent dit bovendien dat ze twee keer de (potentieel gevaarlijke) regengoot over moeten steken. Bij bepaalde gelegenheden werd het terras zelfs nog een meter breder gemaakt, tot ruim over de regengoot.

Om hier verbetering in te krijgen, hebben we de beheerder van Alle Hens op 9 oktober 2010 een brief overhandigd, met het verzoek zich aan de regels van de vergunning voor zijn terras te houden. Omdat Alle Hens hier niet op reageerde, hebben we de gemeente op 19 december 2010 verzocht om deze regels te handhaven.

Begin februari 2011 heeft de gemeente geantwoord op ons verzoek. Bij een eerste inspectie in december 2010 was gebleken dat er obstakels (zoals kerstbomen en een reclamebord) buiten het eigenlijke terras stonden. Deze heeft Alle Hens toen verwijderd. De gemeente heeft daarbij met Alle Hens afgesproken dat men met het terras niet meer de regengoot in het midden van de straat mag oversteken. Bij een tweede inspectie twee weken later hield Alle Hens zich hier aan. Wat betreft de gemeente was hiermee de kous af.

De inspecties hebben waarschijnlijk overdag plaatsgevonden. De Fietsersbond stelde vast dat Alle Hans zijn terras 's nachts na sluitingstijd niet opruimde, wat wel moet volgens de regels van de gemeente. Wij hebben daarom formeel bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente om verder niet te handhaven. Hierbij hebben we naast enkele andere zaken specifiek gewezen op het niet-opruimen van het terras. Wij hoopten hiermee te bereiken dat fietsers in ieder geval in de nacht en ochtend geen hinder meer zouden ondervinden van dit terras.

Op dinsdagavond 19 april 2011 vond de hoorzitting van de commissie bezwaarschriften over deze kwestie plaats. We hebben zelf een kort verslag van deze hoorzitting gemaakt.

De commissie heeft begin mei 2011 advies uitgebracht aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college wilde zorgvuldig zijn bij het nemen van een besluit. De voortekenen leken echter gunstig: wie regelmatig in de Julianastraat komt, kan gezien hebben dat het terras van Alle Hens sinds begin juni 2011 's nachts en 's ochtends vroeg (min of meer) opgeruimd was.

In het najaar van 2011 bereikten ons echter minder gunstige berichten. De gemeente zou soepeler regels voor terrassen willen opstellen, en in afwachting daarvan het overtreden van de regels door Alle Hens willen gedogen. Dit werd bevestigd in een schrijven van de gemeente dat we half december 2011 ontvingen. Inmiddels bleef het terras (eind november omgetoverd tot skihut) weer dag en nacht op straat. Uiteraard zijn we hier bijzonder ongelukkig mee.

De nieuwe regels zouden er voor de zomer van 2012 zijn, had de gemeente toegezegd. Toen dit niet het geval bleek te zijn, hebben we de gemeente aan deze toezegging herinnerd. Uiteindelijk gingen de nieuwe regels per 13 september 2012 in.

Inderdaad zijn de regels soepeler geworden. Er is op zichzelf geen maximum gesteld aan hoever de terrassen de straat op mogen komen. Wel dient er een vrije doorgang van minstens 4 meter te zijn voor hulpverleningsdiensten, en moet er een vrije doorgang in rechtdoorgaande lijn zijn van 1,50 meter voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Voor de terrassen in de Julianastraat betekent dit dat ze in principe over de regengoot heen mogen komen, als er aan de andere kant van de straat tenminste geen obstakels zijn. Fietsers zullen dus door de straat moeten blijven slalommen, van de ene kant van de regengoot naar de andere, want het is natuurlijk niet gewenst om links te gaan rijden via de `rechtdoorgaande lijn'.

Positief punt is dat ook in de nieuwe regels terrassen buiten sluitingstijd opgeruimd dienen te zijn. De Fietsersbond zal hierop toezien, en zonodig bij de gemeente op handhaving aandringen.

In het voorjaar van 2013 besloot de gemeente de handhaving van de regels voor terrassen projectmatig aan te pakken. Men inventariseerde hoe alle horeca-ondernemers zich aan de regels hielden, en schreef overtreders aan. Bij sommigen had dit effect, bij andere niet (structureel).


Skihut van Alle Hens, november 2013.

In november 2013 zette Alle Hens zijn skihut weer op in de Julianastraat. Met de ervaringen uit het verleden in het achterhoofd (maandenlang niet opruimen van het terras) diende de Fietsersbond bij de gemeente een verzoek om handhaving in. De gemeente deed wat ze moest doen, en wees de ondernemer erop dat die het terras na sluitingstijd diende op te ruimen. Zo niet, dan kon hij een dwangsom verwachten. Dit resulteerde erin dat Alle Hens eind december 2013 de skihut vervroegd afbrak.

Bovenstaande wekt misschien de indruk dat de Fietsersbond een persoonlijke vete uitvecht met Alle Hens. Dat is niet het geval. Wij waarderen de inzet van Alle Hens om het centrum van Alphen aan den Rijn gezellig te maken. Dat moet echter samen kunnen gaan met alle andere gebruikers van deze ruimte, dus ook met voetgangers en fietsers. Een gezellige uitstraling is voor ons niet voldoende reden om maandenlang 24 uur per dag een hoofdfietsroute te blokkeren.

Aantal fietsers in Julianastraat

Omdat we harde cijfers wilden hebben over het belang van de Julianastraat voor het fietsverkeer hebben we begin 2012 drie keer in de ochtendspits het verkeer geteld. We splitsten het op in de twee richtingen: C-S (vanuit centrum, in richting station) en S-C (omgekeerd). De resultaten zijn:

Datum, tijd fietsers voetgangers brom-/snorfietsers personenauto's vrachtauto's/busjes
C-S + S-C = totaal C-S + S-C = totaal C-S + S-C = totaal C-S + S-C = totaal C-S + S-C = totaal
Donderdag 2 februari 2012, 07:30-09:00 189 + 435 = 624 52 + 70 = 122 7 + 6 = 13 8 + 7 = 15 3 + 3 = 6
Donderdag 15 maart 2012, 07:00-09:00 391 + 569 = 960 60 + 59 = 119 5 + 8 = 13 5 + 4 = 9 6 + 5 = 11
Donderdag 19 april 2012, 07:30-09:00 269 + 464 = 733 39 + 39 = 78 10 + 8 = 18 1 + 2 = 3 1 + 2 = 3

De tweede keer hebben we dus een half uur langer geteld dan de eerste en de derde keer, maar in dat eerste half uur telden we relatief weinig fietsers: 76 + 19 = 95.

Met name tussen 07:45 en 08:30 kwamen er heel veel fietsers langs, met name ook scholieren. Deze gingen vooral in de richting van het centrum, en sloegen vaak rechtsaf richting de Alphense brug.

De grote meerderheid van de fietsers ging dus in de richting van het centrum. Het zijn juist deze fietsen die uit moeten wijken voor de terrassen aan de Rijnzijde van de straat. De uitkomsten van de tellingen zijn voor ons dan ook een stimulans om ervoor te blijven pleiten dat terrassen na sluitingstijd opgeruimd worden. Dan heeft het verkeer in de ochtendspits, voor opening van de horecagelegenheden er tenminste geen last van.


Laatste wijziging, 3 januari 2014 - http://www.fietsersbond.nl/alphenaandenrijn